VERZENDKOSTEN:
Franco geleverd binnen Nederland of België bij afname van € 750,- netto factuurwaarde ex btw of hoger.

Bij orders van minder dan € 750,- netto ex btw, wordt afhankelijk van de gekozen leveringstijd € 35,-, € 47,50 of € 65,- in rekening gebracht (voor verzending naar België wordt op bovengenoemde tarieven € 10,- extra berekend).

LEVERTIJDEN:
1. De levertijd is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. De opgave van een levertijd schept uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. In geval van vertraging van de levering doordat bedoelde omstadigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen. Indien er sprake is van een koop op afstand, heeft de koper het recht om de koopovereenkomst te annuleren, indien levering door verkoper niet binnen een termijn van 30 dagen na bestelling is geleverd.

3. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.

4. Wanneer binnen 3 maanden na bestelling niet of slechts gedeeltelijk is afgeroepen, heeft de verkoper, behoudens het geval een fatale termijn is overeengekomen, het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Koper is verplicht aan deze sommatie binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.