1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Indien er sprake is van een koop op afstand zal de koper zorgvuldig omgaan met de gekochte goederen en de verpakking. De koper mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij de goederen wenst te behouden.

2. Indien er sprake is van een koop op afstand dan heeft de koper gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen, bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper de koop annuleren (herroepingsrecht), tenzij de koper voor hem op maat, volgens specificaties van de koper, gemaakte producten heeft gekocht. Indien de koper besluit om de gekochte goederen binnen de bedenktijd aan verkoper te retourneren, dan komen de kosten van het retourneren van de goederen voor rekening van koper. De koper die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken dient dit schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken.

3. Indien koper binnen de bedenktijd de goederen aan verkoper retourneert dan zal verkoper, indien koper de goederen reeds heeft betaald, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen tot terugbetaling van de koopsom, onder aftrek van de kosten van de retourzending, overgaan.

4. Indien er geen sprake is van een koop op afstand, kunnen goederen geretourneerd worden tegen meerkosten. Koper kan deze kosten vooraf bij verkoper opvragen.