Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, transacties met, overeenkomsten met en andere op verkoop gerichte handelingen van WooX B.V. WooX B.V. draagt zorg voor de uitvoering van deze koopovereenkomsten, waaronder levering en facturatie. WooX BV staat voor het sluiten van de koopovereenkomst met koper (hierna: “koper”), in voor de nakoming van de koopovereenkomst. WooX BV wordt hierna als “verkoper” aangeduid. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op alle aanbiedingen van, transacties met, overeenkomsten met en andere op verkoop gerichte handelingen van verkoper die plaats vinden via elektronische weg, waaronder via internet, e-mail en aanverwante elektronische systemen. Door het doen van een bestelling bij, het vragen om een offerte van en het sluiten van een overeenkomst met verkoper erkent koper of aspirant-koper kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en met de inhoud daarvan in te stemmen.

 

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestigingen

1. Alle aanbiedingen van verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door verkoper.

2. Een kennelijke vergissing of een kennelijke fout in een aanbod bindt verkoper niet.

3. Een aanbod van verkoper geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

4. Verkoper is slechts gebonden aan een prijsopgave wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat deze opgave haar verbindt respectievelijk indien en doordat verkoper een bestelling tegen een bepaalde prijs heeft bevestigd.

5. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging van verkoper wordt betwist, zijn beide partijen hieraan gebonden.

6. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van verkoper, evenals toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van verkoper, zijn pas bindend voor verkoper na schriftelijke bevestiging door verkoper of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst of het doen van de betreffende toezegging, een en ander enkel indien en voor zover verkoper binnen die termijn door feitelijk handelen de overeenkomst of toezegging kennelijk heeft geaccepteerd.

7. Verkoper is gerechtigd om een bestelling niet te aanvaarden of een reeds bevestigde bestelling te annuleren indien blijkt dat de kredietwaardigheid van koper ter discussie staat of is gekomen, hetgeen onder meer kan blijken uit het ontbreken of verlagen van de interne of externe kredietlimiet(en) met betrekking tot koper. De beoordeling om niet (meer) aan koper te leveren is uitsluitend aan verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die hier voor koper uit voortvloeien.

 

Artikel 2. Prijzen

1. Indien tussen de data van de aanbieding door verkoper en de aanvaarding daarvan door koper, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen de data van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, trans- portkosten en dergelijke, dan is verkoper gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen aan koper.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door verkoper, zijn alle prijzen exclusief BTW.

3. De door verkoper genoemde prijzen luiden in euro’s.

 

Artikel 3. Levertijd

1. De levertijd is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. De opgave van een levertijd schept uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. In geval van vertraging van de levering doordat bedoelde omstadigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen. Indien er sprake is van een koop op afstand, heeft de koper het recht om de koopovereenkomst te annuleren, indien levering door verkoper niet binnen een termijn van 30 dagen na bestelling is geleverd.

3. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.

4. Wanneer binnen 3 maanden na bestelling niet of slechts gedeeltelijk is afgeroepen, heeft de verkoper, behoudens het geval een fatale termijn is overeengekomen, het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Koper is verplicht aan deze sommatie binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.

 

Artikel 4. Retourzendingen

1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Indien er sprake is van een koop op afstand zal de koper zorgvuldig omgaan met de gekochte goederen en de verpakking. De koper mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij de goederen wenst te behouden.

3. Indien er sprake is van een koop op afstand dan heeft de koper gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen, bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper de koop annuleren (herroepingsrecht), tenzij de koper voor hem op maat, volgens specificaties van de koper, gemaakte producten heeft gekocht. Indien de koper besluit om de gekochte goederen binnen de bedenktijd aan verkoper te retourneren, dan komen de kosten van het retourneren van de goederen voor rekening van koper. De koper die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken dient dit schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken.

4. Indien koper binnen de bedenktijd de goederen aan verkoper retourneert dan zal verkoper, indien koper de goederen reeds heeft betaald, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen tot terugbetaling van de koopsom, onder aftrek van de kosten van de retourzending, overgaan.

5. Indien er geen sprake is van een koop op afstand, kunnen goederen geretourneerd worden tegen meerkosten. Koper kan deze kosten vooraf bij verkoper opvragen.

 

Artikel 5. Aanvaarding en reclame

1. De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.

2. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.

3. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij verkoper rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering van het geleverde, schriftelijk hebben bereikt, onder nauw-
keurige opgave van de aard en de grond der klachten.

4. Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.

5. Koper heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem gekochte zaken welke voor hem en/of door hem worden gezaagd, respectievelijk bewerkt - drogen inbegrepen - voor het zagen, respectievelijk bewerken, geen aanleiding tot het indienen van kwaliteits- of specificatiereclame gaven.

6. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.

7. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

8. Indien reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden
en/of andere schade dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel van deze algemene voorwaarden bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de netto-factuurwaarde (zijnde de bruto-factuurwaarde minus eventuele toeslagen, de BTW, eventuele andere overheidsheffingen over de prijs en in voorkomend geval bijkomende kosten zoals die van vervoer en/of verzekering) dan wel herlevering van de zaken van de leverantie waarmee de schade verband houdt, zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Verwerking door koper of derden van de geleverde zaken brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van de verkoper vervalt.

2. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gelden. Koper vrijwaart verkoper tegen alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van afnemers van koper, die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door verkoper geleverde zaken en/of diensten aan koper. Koper is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet overnemen van adviezen van verkoper t.a.v. bewerking of verwerking van zaken. Verkoper is bij onjuiste bewerking of verwerking door derden niet verder aansprakelijk dan conform het bepaalde onder artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden.

3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) indirecte schade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten, schade en rente die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van verkoper, behoudens opzet en grove schuld van verkoper, en/of van personen die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

4. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde zaken door koper c.q. door derden.

5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 7. Overmacht

1. Indien verkoper door overmacht verhinderd is te leveren of op normale wijze te leveren, dan heeft verkoper het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat verkoper hierdoor schadeplichtig is jegens wie dan ook.

2. Als overmacht gelden situaties, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten van verkoper - met name door te late of niet-levering - door toedoen van producenten, toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, staking en uitsluiting, oproer, rellen, molest, sabotage, niet beschikbaar zijn van transport, stagnaties in de aanvoer, machineschade, diefstal uit de magazijnen van verkoper, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosies, oorlog, maatregelen van de overheid zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden, en alle andere situaties waardoor de nakoming van de verplichtingen van verkoper wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van verkoper ligt.

 

Artikel 8. Emballage

1. Meermalen bruikbare emballage wordt door verkoper zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-) factuur in rekening gebracht bij koper.

2. Voor op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt spoedig na ontvangst ervan door verkoper aan koper een creditfactuur toegezonden.

3. In afwijking van hetgeen in de vorige leden van dit artikel bepaald is, is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door verkoper berekend dan wel geleverd is.

4. Koper is eerst bij de ontvangst van de creditfactuur van verkoper bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan verkoper verschuldigde.

5. Indien het bedrag der creditfactuur van verkoper meer bedraagt dan koper bij ontvangst van die factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt het meerdere binnen 60 dagen na datum van de creditfactuur aan koper voldaan.

 

Artikel 9. Eigendomsrecht

1. Onverminderd het bepaalde omtrent risicoovergang blijven alle geleverde en nog te leveren zaken uitsluitend eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen die verkoper op koper heeft of zal verkrijgen - waaronder in ieder geval de vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek - volledig zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook in geval van be- of verwerking van zaken of in geval van vermenging van zaken met andere zaken. Verkoper en koper komen overeen dat koper zijn vorderingen uit doorverkoop aan verkoper afstaat.

2. Zolang de eigendom van de zaken van verkoper niet op koper is overgegaan mag koper de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

3. Koper is verplicht om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van verkoper te bewaren.

4. Verkoper is gerechtigd om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper of indien koper in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper is verplicht om verkoper te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van verkoper.

5. Voornoemde onder lid 1 t/m 4 van dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan verkoper toekomende rechten onverlet.

6. Verkoper heeft op grond van artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek e.v. het recht van reclame en kan op grond hiervan bij niet betaling van de koopprijs door koper middels een schriftelijke verklaring de ontbinding inroepen van de overeenkomst en de zaak van koper of zijn rechtsverkrijger terugvorderen. Verkoper houdt recht op vergoeding van schade en rente als gevolg van tekortschieten door koper.

 

Artikel 10. Betalingen

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in euro’s tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere valuta overeenkomen tot effectieve betaling waarvan koper alsdan gehouden is. Verkoper kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. Het verzuim treedt van rechtswege in nadat de hiervoor genoemde termijn is verstreken. Indien de koper een consument is, dan treedt het verzuim eerst in nadat verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de koper aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand dat de koper met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

3. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de verkoper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

4. Onverminderd het vorenstaande is de koper aan de verkoper verschuldigd alle kosten welke maakt tot inning van de aan verkoper verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verkoper om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verkoper voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtenlijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de koper een consument betreft, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld volgens de Wet Normering Incassokosten.

6. Koper verklaart zich er voorts mee bekend dat verkoper gerechtigd is vorderingen op koper van haar en haar werkmaatschappijen te verrekenen met vorderingen van koper op haar en haar werkmaatschappijen, ofschoon koper en die betreffende werkmaatschappij van koper niet over en weer elkaars debiteur en crediteur zijn.

 

Artikel 11. Tekortschietingen koper

1. Indien de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.

 

Artikel 12. Verjaring en verval

1. Elke vordering van koper op verkoper - uit welke hoofde dan ook - verjaart dan wel vervalt na 1 (één) jaar en een dag vanaf het moment dat koper genoegzaam bekend is met zijn vordering op verkoper. De verjaring wordt enkel gestuit door het instellen van een rechtsvordering door koper jegens verkoper of een schriftelijke bevestiging van verkoper dat deze instemt met de verlenging van de termijn.

2. Elke vordering van koper op verkoper verjaart dan wel vervalt hoe dan ook 2 (twee) jaar nadat een vordering van koper opeisbaar is geworden.

3. Indien tussen verkoper en koper discussie ontstaat omtrent het moment van aanvang van de voornoemde verval- of verjaringstermijn(en), dan geldt dat koper genoegzaam dient aan te tonen dat de verval- of verjaringstermijn een aanvang heeft genomen zoals hiervoor vermeld in artikel 12.1 en 12.2 van deze algemene voorwaarden. Indien koper dat niet genoegzaam aantoont dan geldt dat de verval- en verjaringstermijn een aanvang neemt op het tijdstip dat de overeenkomst tussen verkoper en koper is gesloten. 

 

Artikel 13. Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van koper, waaronder bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden, afwijkende van deze algemene voorwaarden, worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard en verkoper daarnaast expliciet heeft laten weten dat in het onderhavige geval afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.

 

Artikel 14. Rechten van intellectuele en industriële eigendom

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom in verband met de door verkoper aan koper geleverde zaken berusten uitsluitend bij verkoper of bij haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is koper nimmer toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van verkoper of haar licentiegevers of toele-
veranciers.

2. Koper vrijwaart verkoper voor vorderingen van derden jegens verkoper die verband houden met enige (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom door koper, werknemers van koper of door koper ingeschakelde derden.

 

Artikel 15. Veiligheid en privacy

1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2. Indien er sprake is van koop op afstand danwel een consumentenkoop zal verkoper vertrouwelijk met de persoon- en adresgegevens van de klant omgaan. Verkoper zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 17. Deponering van deze voorwaarden en overige voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70592020.

2. Op verzoek wordt door verkoper aan belanghebbenden een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

3. In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van koper prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij verkoper de voorwaarden van koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.

4. Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

 

WooX BV
Vonderweg-Oost 2
5741 TN Beek en Donk
Nederland

T: +31 (0)492-46 87 94
M: +31 (0)6 51 22 69 86 
E: info@houtendeuvels.nl
I: www.houtendeuvels.nl